Regulamin – PZWL – Webinary

Regulamin

REGULAMIN WEBINARIÓW
organizowanych przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A

 

I. DEFINICJE
Ilekroć w Regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:

Organizator: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02- 460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000067444, NIP: 5260152235, kapitał zakładowy: 4 250 606,00 zł.”.
Organizator zajmuje się świadczeniem usług szkoleniowych w formie Webinariów.
Webinarium: wirtualne szkolenie, które odbywa się na żywo, za pośrednictwem Internetu, organizowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. dla Uczestników.
Strona Internetowa: strona internetowa administrowana przez Organizatora, na której udostępniane są informacje na temat Webinariów oraz Formularz Zgłoszeniowy, umieszczona pod adresem internetowym https://e-pzwl.pl/. Za pośrednictwem Strony Internetowej Uczestnik otrzymuje dostęp do Webinariów.
Uczestnik: osoba pełnoletnia, która zgłosiła się do uczestnictwa w Webinarium, odpowiadająca profilowi adresata danego Webinarium (jeśli taki profil został określony w ofercie Webinarium jako niezbędne kryterium uczestnictwa).
Konsument: Użytkownik, który jest osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem Umowę w celach niezwiązanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Umowa: Umowa o usługi szkoleniowe w formie Webinarium zawierana pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem z chwilą otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia udziału w Webinarium wraz z linkiem dostępu do usług szkoleniowych w formie Webinarium . Treść Umowy wyznacza Regulamin, Formularz zgłoszeniowy, Polityka Prywatności oraz oferta konkretnego Webinarium, którego organizacji dotyczy dana Umowa.
Regulamin: Niniejszy Regulamin Webinariów.
Polityka Prywatności: Zbiór zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych.
RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Formularz Zgłoszeniowy: internetowy formularz, zamieszczony na Stronie Internetowej, wypełniany przez Uczestnika w celu zgłoszenia do udziału w Webinarium.

II. WARUNKI TECHNICZNE WEBINARIÓW
1. Aby dokonać zgłoszenia do udziału w Webinarium poprzez Stronę Internetową, Uczestnik musi posiadać aktywny adres e-mail.
2. Do sprawnego korzystania ze Strony Internetowej i udziału w Webinarium z wykorzystaniem pełnych możliwości, niezbędne są: komputer, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail, systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Firefox 70.x+ i nowsze, Chrome 75.x+ i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script;

III. OFERTA WEBINARIÓW
1. Organizator realizuje Webinaria w zakresie i terminach szczegółowo każdorazowo podanych na Stronie Internetowej. 2. Oferta danego Webinarium zawiera najważniejsze informacje, w szczególności o: temacie, terminie, prowadzącym/ych Webinarium, profilu adresatów, programie, rekrutacji i ew. sponsorach Webinarium. 3. Niektóre z Webinariów mogą być kierowane do adresatów o ściśle określonym profilu, np. jedynie do osób upoważnionych do wystawiania recept i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm. Organizator będzie precyzować w ofercie danego Webinarium wszelkie ewentualne ograniczenia związane z profilem adresatów.

IV. ZGŁOSZENIE
1. Organizator oferuje możliwość zgłoszenia udziału Uczestnika w planowanych Webinariach, o których informacje zamieszczone są na Stronie Internetowej.
2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zgłoszenia i udziału w Webinarium. Akceptacja Regulaminu, równoznaczna z zapoznaniem się z treścią Regulaminu, udzielana jest w momencie przesłania do Organizatora przez Uczestnika Formularza zgłoszenia. 3. Biorąc pod uwagę, że udział w Webinarium jest bezpłatny, w trakcie Webinariów mogą pojawiać się informacje handlowe dotyczące sponsorów Webinarium. Poprzez akceptację Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na takie informacje handlowe. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Webinarium.
4. Korzystanie ze Strony Internetowej oraz dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną wymaga spełnienia wymagań technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego będzie korzystał Uczestnik podczas Webinarium
5. Warunkiem uczestnictwa w Webinarium jest dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego na Stronie internetowej.
6. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Webinarium jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Webinarium wynikających z zamieszczonej na Stronie Internetowej oferty, Formularza zgłoszenia oraz ogólnych warunków zawartych w Regulaminie i Polityce Prywatności, dostępnej na stronie pod adresem: _https://e-pzwl.pl/.

V. WPISANIE NA LISTĘ UCZESTNIKÓW
1. Organizator prześle Uczestnikowi (za pośrednictwem e-maila), potwierdzenie wpisania na listę uczestników Webinarium wraz z linkiem dostępu najpóźniej w dniu realizacji Webinarium
2. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Webinarium i jego potwierdzenie przewidziane w ust. 1 jest jednoznaczne z zawarciem Umowy o usługi szkoleniowe w formie Webinarium pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia udziału w Webinarium, w przypadku Uczestnika, który nie spełnia profilu kandydata, w sposób nieprawidłowy wypełnił Formularz zgłoszeniowy lub w przypadku wyczerpania liczby miejsc do udziału w Webinarium.

VI. REZYGNACJA
1. Uczestnik ma prawo zrezygnowania z usług szkoleniowych w formie Webinarium w każdym momencie.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Webinarium, Uczestnik proszony jest o zgłoszenie informacji o rezygnacji w formie elektronicznej na adres bok.webinar@pzwl.pl, w celu umożliwienia innym chętnym udziału w Webinarium.

VII. UDZIAŁ W WEBIANRIUM
1. Uczestnik ma prawo do udziału w Webinarium i zadawania pytań w formie czatu.
2. Organizator nie gwarantuje otrzymania przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie zgłoszone w formie czatu.
3. Link do Webinarium zostanie przesłany Uczestnikowi na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym.
4. Link będzie aktywny do terminu Webinarium oraz w trakcie jego trwania.
5. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinarów w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw osób trzecich. W przypadku korzystania przez Uczestnika z czatu, Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania kultury wypowiedzi.
6. Organizator może wprowadzić zmiany w programie lub terminie Webinarium oraz zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Webinarium z ważnych powodów, a wyżej wymienione nie będą powodowały naruszenia Umowy.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: (i) błędne podanie adresu e-mail służącego do zgłoszenia w wybranym Webinarium, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału; (ii) nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników bądź niespełnienie warunków technicznych, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Webinarium; (iii) zdarzenia spowodowane siłą wyższą; (iv) utracone korzyści; (v) przekazanie przez Uczestnika linku dostępu do Webinarium osobom trzecim.
8. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Webinariów, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z Webinariów, w szczególności zaś za szkody wynikłe z awarii. Wyłączenie następuje w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, i nie dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez Organizatora umyślnie.
9. Z chwilą przesłania przez Organizatora linku dostępu do Webinarium, Organizator udziela Uczestnikom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z Webinarium, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestników. Wszelkie zwielokrotnianie lub wprowadzanie do
obrotu treści Webinarium oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, jest niedozwolone.
10. Uczestnicy Webinarium będą mieli możliwość dostępu do pytań innych Uczestników i odpowiedzi na te pytania. Organizator będzie rejestrował podczas Webinariów wypowiedzi i pytania Uczestników w celu archiwizacji i ewentualnego dalszego udostępniania. Uczestnicy przystępując do udziału w Webinarium wyrażają na to zgodę.

VIII. REKLAMACJE, WNIOSKI, UWAGI
1. Reklamacje, wnioski i uwagi dotyczące Webinarium należy zgłaszać drogą elektroniczna na następujący adres e-mail: bok.webinar@pzwl.pl albo pisemnie na adres Organizatora. Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, opis zgłaszanej reklamacji, wniosku lub uwagi oraz przyczyny zgłoszenia. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji, uwag lub wniosków dotyczących usług szkoleniowych w formie Webinarium w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Webinarium, a w przypadku gdy Webinarium nie odbyło się – od daty, w której Webinarium miało się odbyć.
2. Organizator ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji, wniosku lub uwagi w formie, w jakiej nastąpiło zgłoszenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi zgłoszenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji, wniosku lub uwagi bez rozpatrzenia, jeżeli zgłoszenie reklamacji, wniosku lub uwagi zostanie złożone po przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust 1 lub w przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne obarczone będzie brakami uniemożliwiającymi jego rozpatrzenie.

IX. ZMIANA WARUNKÓW
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Wprowadzenie przez Wydawnictwo nowego Regulaminu pozostaje bez wpływu na stosunki umowne powstałe przed tą zmianą.

X. ODWOŁANIE WEBINARIUM
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Webinarium najpóźniej na 1 dzień przed terminem Webinarium.
2. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o odwołaniu Webinarium, Organizator poinformuje Uczestnika o odwołaniu Webinarium drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku poinformowania Uczestnika o odwołaniu Webinarium drogą telefoniczną, informacja ta zostanie dodatkowo przesłana drogą mailową.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu Webinarium. Ostateczny program Webinarium dostępny jest na Stronie Internetowej 2 dni przed terminem Webinarium.
4. W przypadku odwołania Szkolenia/Konferencji kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od momentu podjęcia decyzji przez Organizatora o odwołaniu Szkolenia/Konferencji.

XI. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz marketingu towarów i usług własnych Organizatora w formie papierowej oraz informowania o sponsorach stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pwn.pl lub korespondencyjnie: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.
3. Po wyrażeniu przez Uczestnika odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Uczestnik wyraził stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów – w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda, w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z /usług Organizatora będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 6 lat.
6. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Organizatora, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody), będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia Umowy, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.

XII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Organizator dopuszcza możliwość organizacji Webinariów na zasadach odmiennych od określonych w niniejszych (na zamówienie). W takim przypadku wiążące są warunki określone w treści oferty Organizatora i zamówienia, a warunki Regulaminu wiążą strony w takim zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami oferty i zamówienia.
2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy
pomiędzy Organizatorem a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
4. W przypadku Konsumentów, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą wszystkie postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby postanowienia umieszczone w rejestrze postanowień umownych, uznawanych za niedozwolone w przypadku Konsumentów (klauzule abuzywne), prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Uczestników bezpłatnie na Stronie Internetowej gdzie mogą oni go w każdym czasie przeglądać.